Informace k ustanovení § 2 odst. 1 písmeno i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Dne 23.4.2004 nabyl účinnosti zákon č. 188/2004 Sb., který novelizuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech). Podle uvedené novely se zákon o odpadech mimo jiné nevztahuje na zeminy a hlušiny vyhovující limitům znečistění pro jejich využití k terénním úpravám, stanovených prováděcím právním předpisem. Uvedená novela rovněž zmocnila Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství k vydání vyhlášky, která bude upravovat podrobnosti nakládání s vytěženými zeminami a hlušinami a současně stanoví limitní koncentrace škodlivin, kdy se na zeminy a hlušiny zákon o odpadech nevztahuje.

S ohledem na fakt, že zmíněná vyhlášky nebyla vydána, na nejednoznačnost výkladů výše popsané novely a na snahu uvést ustanovení zákona do správní praxe, Krajský úřad Středočeského kraje přijal výklad, že do doby vyjití nové vyhlášky lze limitní hodnoty znečistění nalézt ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a po její změně ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.

V současné době již došlo ze strany Ministerstva životního prostředí ke sjednocení postupu při výkladu novely dotýkající se vytěžených zemin a hlušin, s tím, že dokud nebude účinný prováděcí předpis, k jehož vydání byly MŽP a MZe zmocněny, je nutné se zeminami a hlušinami nadále nakládat v režimu zákona o odpadech.

Ministerstvo životního prostředí ovšem v případě využívání zemin a hlušin na povrchu terénu (terénní úpravy, rekultivace vytěžených povrchových důlních děl) souhlasí s režimem podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, tedy, že odpady lze v zařízeních, která nejsou určena pro nakládání s nimi využívat jako náhradu vstupních surovin. K provozování takového zařízení není souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech požadován. Přijímané odpady musí splňovat požadavky na vstupní suroviny a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Provozovatel takového zařízení je povinen vést evidenci odpadů a plnit ohlašovací povinnost v souladu s ustanoveními § 39 zákona o odpadech.

Druhou možností je standardní provozování zařízení na využívání odpadů na základě vydaného souhlasu k provozu zařízení a k provoznímu řádu ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Závěrem Krajský úřad Středočeského kraje shrnuje, že v současné době je nutné s vytěženými hlušinami a zeminami nakládat jako s odpady, na které se zákon o odpadech vztahuje. V opačném případě se subjekty s nimi nakládající vystavují nebezpečí postihu ze strany ČIŽP.


© 2010 Středočeský kraj