Pneumatiky

Dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, se dle § 38 povinnost zpětného odběru se vztahuje i na pneumatiky.

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která pneumatiky na trh uvádí, (dále jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze.

Povinná osoba plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik, informování konečného uživatele a zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru :

a) v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady, nebo

b) v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru

Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává výrobky konečnému uživateli, (dále jen "poslední prodejce") zajistit, aby byl konečný uživatel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků.

Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto  použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez  nároku na úplatu od konečného uživatele, po  celou provozní  dobu a bez  vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Poslední prodejce je při  prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru.

Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí.

  • Zpětný odběr použitých výrobků musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od konečného uživatele, i od obce.
  • Místa zpětného odběru musí být pro konečné uživatele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje.
  • Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem konečného uživatele bez jeho nadměrného zatížení.
  • Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout v případě, že použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí.

Provozovatel místa zpětného odběru použitých výrobků je povinen na požádání konečnému uživateli vystavit potvrzení o zpětném odběru výrobku s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem.

Ne  každý prodávající (prodejna, servis) musí odebrat použitou pneumatiku, ale musí informovat o místě zpětného odběru. Pokud tak neučiní, je povinen odebrat pneumatiky zdarma sám.

Seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik

 


© 2010 Středočeský kraj