Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství

Zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Zákon č. 383/2008 Sb.,, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 9/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1988 Sb., o hnojivech, a další související zákony. Těmi jsou i zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského původního fondu. Zákon přináší zásadní změnu v posuzování výkopových zemin a hlušin a sedimentů z vodních toků a nádrží a stanoví kvalitativní limity, při jejichž splnění se na tyto látky zákon o odpadech nevztahuje. Zákon rovněž nově upravuje možnost využití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě.

Zákon č.154/2010 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Platné od 1.7.2010

Zákon č.169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Platné od 1.10.2013

Zákon č.223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Platné od 1.9.2015

NAŘÍZENÍ RADY(EU) č.333/2011 ze dne 31.3.2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Platnost od 9.10.2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č.1069/2009  ze dne 21.10.2009 kterým se stanoví hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Tímto nařízením bylo zrušeno nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). Platnost od 4.3.2011

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), v platném znění.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2005 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Účinnost od 12.9.2008.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1.11.2008.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky). Účinnost od 1.11.2008.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 1.11.2008.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 478/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška je prováděcí k zákonu č. 383/2008 Sb. a konkrétně vyjmenovává odpady, pro které platí omezení při sběru a výkupu stanovená tímto zákonem. Účinnost od 1.1.2009.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 5.6.2010.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.465/2013 Sb., o  o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru pneumatik. Účinnost od 1.1.2014. PřílohaPříloha

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.321/2014 Sb., o  rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu. Účinnost od 1.1.2015.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik. Účinnost od 1.10.2015.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.83/2016 Sb., , kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost od 21.3.2016.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb., , o Katalogu odpadů. Účinnost od 1.4.2016.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.94/2016 Sb., , o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Účinnost od 1.4.2016.

 

 


Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, v platném znění.
 

 


© 2010 Středočeský kraj