Správní poplatky

Upozornění na povinnost placení správního poplatku

Od 17. ledna 2005 je v účinnosti zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který nově zpoplatňuje podle sazebníku některá rozhodnutí vydaná krajským úřadem na úseku nakládání s odpady.

Jedná se o následující rozhodnutí:

1. Udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů 500,- Kč

2. Udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů 1000,- Kč

3. Udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady 1000,- Kč

Platbu správního poplatku lze provádět následujícími způsoby:

a) osobně v pokladně krajského úřadu po vyplnění formuláře, který obdržíte u referenta, který vyřizuje Vaši žádost;

b) bankovním převodem na účet číslo 4440009090/6000, variabilní symbol Vám bude přidělen, specifický symbol IČ žadatele;

c) poštovní poukázkou typu A na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5, na účet číslo 4440009090/6000, variabilní symbol Vám bude přidělen, specifický symbol IČ  žadatele.

Bez uhrazení uvedeného správního poplatku nebude možné požadovaný úkon, tedy vydání rozhodnutí ve věci, provést a řízení bude dle § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zastaveno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2010 Středočeský kraj