Získání souhlasu k provozování zařízení určeného pro nakládání s odpady

Obecně pro provozování uvedených zařízení na území Středočeského kraje platí podmínka, že podnikatelský záměr musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje, upravující nakládání s odpady na jeho území. Závazná část POH Středočeského kraje pro období 2016 - 2025 byla dne 24.5.2016 uveřejněna  ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje (roč. 2016, částka 4) Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje.

Další náležitosti předmětné žádosti včetně postupu schvalování a návrhu provozního řádu jsou obsaženy v dokumentech na této stránce.

Jedná se především o obecné informace k provozování zařízení a dále o náležitosti obsahu žádosti o souhlas dle §14 odst.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a návrh provozního řádu zařízení k nakládání s odpady.

Pokud dané zařízení dosáhne kapacity uvedené v příloze č .1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění, je nutno podat žádost o vydání integrovaného povolení.


© 2010 Středočeský kraj