Platba za svoz komunálního odpadu v obcích

Dotaz:

Jaké může obec postupovat při vybírání peněz od občanů za svoz komunálního odpadu?

Odpověď:

Od 1.1.2003 mají obce možnost volit mezi třemi různými způsoby platby za poskytované služby při nakládání s komunálním odpadem a platí, že obec může na svém katastrálním území stanovit pouze jeden způsob platby: - úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy (§ 17 odst. 5 zákona o odpadech). Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. - poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území (§ 17a zákona o odpadech). Tento poplatek stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou a poplatníkem je každá fyzická osoba produkující na území obce odpad. Plátcem je vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků. Maximální výše poplatků stanovuje obec podle oprávněných nákladů vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozpočítaný na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění komunálního odpadu. Do uvedeného poplatku muže obec promítnout i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů (§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Poplatek platí obci a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, b) fyzická osoba, která v kat. území obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Maximální výše místního poplatku pro každou uvedenou fyzickou osobu je 500,- Kč a je tvořen ze dvou částek, z částky až 250,- Kč za osobu a z částky až 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, fyzická osoba uhrazuje poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Obce mají podle současné platné právní úpravy možnost diferencovaného přístupu k placení nákladů spojených s nakládáním s komunálním odpadem v obci a stanovit rozdílné výše plateb pro občany s trvalým pobytem a občany, kteří se zdržují na území obce z důvodu rekreace. Záleží na obci, kterou formu výběru zvolí a také jejím přístupu při vyčíslování celkových nákladů, které obec vydaná v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem a následně při spravedlivém rozpočítání na jednotlivé poplatníky.