Ukládání nebo likvidace odpadů na soukromém pozemku

Dotaz:

Na jaký úřad se obrátit a jak postupovat v případech, kdy soused shromažďuje nebo spaluje na svém pozemku materiály, které svým charakterem patří k odpadům?

Odpověď:

Řešení situace je zejména v kompetenci obce, která své záležitosti ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) spravuje samostatně. Obec pečuje o svůj územní obvod, kdy v rámci této péče může ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou (např. o místním systému nakládání s odpady, k ochraně životního prostředí apod.) a vede občany k tomu, aby dodržovali zákony a respektovali práva spoluobčanů. Případné porušení nebo ohrožení zájmu společnosti je správní delikt, který se dále řeší podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (např. přestupek na úseku ochrany životního prostředí, přestupek za porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách, přestupky proti veřejnému pořádku apod.). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti obce zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví.

Při zjištění protiprávního jednání občana obce doporučujeme podat podnět na přešetření nebo stížnost vždy písemně na obecní úřad, případně bezprostředně k nedovolené činnosti zavolat starostu obce či Policii ČR k sepsání úředního protokolu či záznamu o události. V případech, kdy je občan přesvědčen, že jsou ohrožena jeho práva, může vyžadovat nápravu občansko-právní cestou. V § 127 občanského zákoníku se uvádí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek. O oprávněnosti případné žaloby potom rozhoduje soud.

Doplněk:

Na základě novely zákona o odpadech vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2006 Sb. je k uložení sankce fyzické osobě, která není podnikatelem a která soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle zákona o odpadech zařízeními určenými k nakládání s odpady, od 22.6.2006 příslušná i Česká inspekce životního prostředí. Případ popsaný v dotazu výše tak lze řešit rovněž v režimu zákona o odpadech.