Ukládání nebo likvidace odpadů na soukromém pozemku

Dotaz:

Jakým způsobem může obec řešit případy ukládání nebo spalování odpadů na soukromém pozemku?

Odpověď:

V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je v obecných povinnostech uvedeno, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Na nakládání s odpady komunálního charakteru u fyzických osob (občanů) se vztahuje způsob stanovený obcí v obecně závazné vyhlášce, která zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Fyzická osoba je tak povinna řídit se tímto systémem a odkládat komunální odpad na místech k tomu určených. Porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce je přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který lze udělit pokutu do výše 30 000 Kč.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů neumožňuje dle § 3 odst. 5 v otevřených ohništích spalování jiných než rostlinných materiálů (dřevo a jiné suché rostlinné materiály), které nesmí být kontaminovány chemickými látkami. I spalování „čistých“ rostlinných materiálů může obec svým nařízením upravit s ohledem na klimatické poměry, okolní zástavbu, vegetační období apod. Případné porušení povinností stanovených obcí v přenesené působnosti je přestupkem proti pořádku ve státní správě dle § 46 odst. 1 citovaného zákona o přestupcích, za který lze udělit pokutu do výše 30 000 Kč.

Neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa je rovněž přestupkem proti veřejnému pořádku, za který lze uložit pokutu podle § 47 odst. 1 písm. h) zákona o přestupcích až do výše 50 000 Kč.

V případě, že fyzická osoba nakládá s odpady kategorie N (nebezpečné) lze vyžadovat nápravu pomocí zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Tento zákon obecně upravuje zacházení se závadnými látkami včetně jejich použitých obalů, kdy je každý povinen učinit opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, tj. zabránit nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Za porušení uvedených povinností fyzickými osobami se vztahuje zákon o přestupcích – přestupky na úseku vodního hospodářství (§ 34 odst. 1 písm. c), kdy je možné uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Problémem je prokázat dotyčné osobě spáchání tohoto přestupku, což mimo jiné vyžaduje i přístup na uvedený soukromý pozemek.

Rovněž lze obdobné případy včetně vstupu na pozemky, řešit s využitím ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělský obhospodařované (mezi které patří i zahrady, sady), na kterých musí vlastník hospodařit tak, aby neznečišťoval půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů. Podle § 3 odst. 2 citovaného zákona je vlastník povinen umožnit orgánům ochrany ZPF (např. pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností) vstup na pozemky za účelem dozorové a kontrolní činnosti. Jsou-li pro to závažné důvody, mohou uvedené orgány uložit odstranění zjištěných závad. Nesplnění uložených opatření lze v případě fyzických osob řešit jako přestupek na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství (§ 35 odst. c zákona o přestupcích), kdy je možné uložit pokutu do výše 3000 Kč.