Nakládání s výkopovou zeminou

Dotaz:

Je možné, aby stavební firma při jejíž činnosti vzniká výkopová zemina předávala tento odpad investorovi stavby? Je investor oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech? Lze zeminu předat i jiné stavební firmě? Je možné zeminu využívat jako náhradu vstupní suroviny ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech? Může z výkopové zeminy (odpadu) jejím přetříděním vzniknout neodpad?

Odpověď:

Další postup nakládání se zeminami vzniklými při stavební činnosti je závislý na smluvním vztahu mezi investorem a stavební firmou. Jestliže ze smlouvy vyplývá, že zemina je stále ve vlastnictví investora, má postavení a povinnosti původce on. Jestliže je ze smlouvy zřejmé, že investor není vlastníkem zemin při stavbě vzniklých, je původcem se všemi povinnostmi stavební firma.

V případě předávání zemin nebo jiného stavebního odpadu dalším firmám platí, že k jejich převzetí je oprávněn pouze subjekt, který je buď na základě souhlasu provozovatelem zařízení ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech nebo je provozovatelem zařízení ve smyslu § 14 odst. 2, tedy zařízení, které není určeno k nakládání s odpady. Odpad v něm slouží jako náhrada vstupní suroviny. Při posuzování zda nějaké zařízení je nebo není určeno k nakládání s odpady je důležité znát jak je dané zařízení definováno ve smyslu stavebního zákona a k čemu je podle něj určeno.

Obecně lze říci, že zeminy je možné na povrchu terénu, zejména při rekultivacích po těžbě nerostných surovin využívat jako náhradu vstupních surovin. Nutné je splnit podmínky stanovené v ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech.

Certifikace a tedy prohlášení určitých movitých věcí za výrobek je upravena zákonem č. 22/1997 Sb. o obecných technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcími předpisy. Krajský úřad není příslušným orgánem k jeho výkladu. Doporučujeme v tomto směru obrátit se na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který Vám sdělí za jakých podmínek je možné získat osvědčení, že určitá věc je výrobkem.