Nakládání s výkopovou zeminou

Dotaz:

Za jakých podmínek je možné využívat na povrchu terénu odpady, u kterých obsahy škodlivin překračují hodnoty uvedené v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.?

Odpověď:

Vyhláška 294/2005 Sb. umožňuje za stanovených podmínek využívat na povrchu terénu i odpady, u kterých jsou překročeny obsahy škodlivin stanovené v tab. 10.1 a 10.2 v příloze č. 10 k této vyhlášce. Podmínkami jsou odpovídající geologická a hydrogeologická charakteristika místa, splnění požadavků ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (prakticky to znamená stanovisko orgánu ochrany lidského zdraví - např. Státní zdravotní ústav a stanovisko vodoprávního orgánu)) a konečně fakt, že upravené nejvýše přípustné hodnoty jsou stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení. Z posledně jmenované podmínky plyne, vyšší hodnoty je možné tolerovat pouze v zařízeních, podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, protože jen tato zařízení mají schvalovaný provozní řád. Zařízení podle § 14 odst. 2 uvedené podmínce nevyhovují. K jejich provozu není podle zákona o odpadech udělován žádný souhlas. Jestliže tedy chce někdo na povrchu terénu využívat odpad - zeminy a hlušiny, kde obsah některé ze stanovených škodlivin překračuje limitní hodnoty dané v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. je to možné jedině v zařízení ve smyslu § 14 odst. 1. zákona o odpadech.

Závěrem upozorňujeme, že maximálně fundovanou odpověď lze získat jedině na Ministerstvu životního prostředí - odboru legislativním, respektive odboru odpadů.